w Brandweerliften EN 81-72 | Liftconsult

Brandweerliften EN 81-72

Een lift gebouwd volgens de NEN EN 81-72 is bedoeld als lift die in geval van brand tenminste 60 minuten zijn functie behoud, dus blijft werken als de brandweer aan het blussen is. Om deze reden moet deze lift worden geplaatst in een brand,- water,- en rookwerende omgeving. De aanpassingen aan dit type liftinstallaties zijn vooral gericht op het blijven functioneren van de lift in een omgeving waar aanwezigheid van rook en bluswater te verwachten is. Derhalve dient alle elektrische apparatuur die zich binnen één meter binnen de schachtwand, waarin zich de liftdeuren bevinden IPX3 uitgevoerd worden, en verder alles IP67.

 
Dit mag niet worden verward met een lift die is uitgevoerd met brandwerende deuren conform EN 81-58. Brandwerende deuren richten zich op het voorkomen van het verspreiden van brand via de liftschacht. Indien zich in een gebouw gebruiksruimtes bevinden 20 meter boven meetniveau is volgens het bouwbesluit het plaatsen van een lift die voldoet aan de EN 81-72 verplicht. 
 
Voldoen aan de EN 81-72 kent zowel bouwkundige als lifttechnische aspecten. Er worden hoge eisen gesteld aan zowel de lift als zijn omgeving. Ook worden aan bijvoorbeeld de elektrische voeding speciale eisen gesteld. Om te voldoen is een goede afstemming tussen liftleverancier en klant noodzakelijk. De EN 81-72 is een Europese norm, type C, zoals aangegeven in EN 1070. De beschouwde machines en de mate waarin gevaren, gevaarlijke situaties en gebeurtenissen zijn afgedekt, zijn aangegeven in het ontwerp en de toepassingsgebied van de EN 81-72. Wanneer bepalingen van dit type C norm verschillen met die zijn vastgesteld in type A- of type B normen, dan hebben bij liften die zijn ontworpen en gebouwd overeenkomstig de bepalingen van dit type C norm, de bepalingen van dit type C norm voorrang boven de bepalingen van de andere normen.
 
Bij het opstellen van deze norm is van de volgende veronderstellingen uitgegaan:
  • de tegen brand beschermde hal en liftschacht zijn ontworpen om het binnendringen van rook te beperken
  • het ontwerp van het gebouw beperkt het in de schacht stromen van water 
  • brandweerliften maken geen deel uit van vluchtroutes, zoals trappenhuizen enz.
  • een brandweerlift geeft op elke verdieping toegang tot een tegen brand beschermde hal. Deze norm heeft alleen betrekking op de eisen die in relatie staan met de liftinstallatie.

Deze norm schrijft geen eisen voor ten aanzien van de brandbeschermende structuur van het gebouw hetgeen essentieel is bij de realisatie van een tegen brand beschermde hal.

Onderhandelingen dienen plaats te vinden tussen de eigenaar / klant en installateur over:
 
  • het beoogde gebruik van de lift, bijvoorbeeld, personen, goederen etc.
  • omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld, verwacht vandalisme, minder validen etc.
  • bouwkundige problemen, bijvoorbeeld, hoe worden compartimenten gecreëerd, is een scheidingswand noodzakelijk etc.
  • overige aspecten in relatie tot de installatieplaats en de bevrijding van personen vanuit de kooi, bijvoorbeeld, welke keuze wordt gemaakt voor het bevrijden van brandweerlieden etc.
Opmerking: Ontwikkelaars en architecten zijn genoodzaakt rekening te houden met nationale bouwregelgeving teneinde te voorzien in een geschikte en brandbestendige structuur van het gebouw, tegen brand beschermde hallen, branddetectie en blussystemen.
 
Let op, deze norm behandeld geen liften met gedeeltelijk omsloten schachten. Deze norm stopt van toepassing te zijn indien de brand uiteindelijk binnendringt in een tegen brand beschermde hal.
 
Liftconsult, uw partner in onafhankelijk liftadvies en roltrapadvies
 
Date: vrijdag, 16 januari, 2015